De Federatie Bio-economie Nederland is een stichting. Bedrijven, universiteiten, hogescholen, NGO’s, brancheorganisaties kunnen zich aansluiten, maar ook zelfstandigen, studenten of andere geïnteresseerden. Overheden (ministeries, provincies, gemeenten, semi-overheden) kunnen waarnemer zijn. De werkwijze van de Federatie is besproken op de Startbijeenkomst op 28 augustus. En daar was algehele instemming met onderstaande punten en procedures. Zie ook het verslag van de startbijeenkomst.

De Federatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Aangeslotenen: bedrijven, branche-organisaties, NGO’s, ZZP-ers, ZBO’s, bestaande platforms, kennisinstellingen en onderzoekers zijn welkom om zich aan te sluiten bij de Federatie wanneer ze werkzaam zijn op een van de onderdelen van de bio-economie.

Waarnemers: ministeries, provincies en gemeenten zijn welkom als waarnemers bij de Federatie

Bestuur: circa 8 bestuursleden die verschillende sectoren (bijvoorbeeld chemie, energie, voedsel, bouw, agro) vertegenwoordigen, waaronder ook het mkb. Daarnaast bestuursleden uit de wereld van de NGO’s en van de wetenschap.

Raad van Advies: 3 leden die gezamenlijk toezicht houden op financiën en naleving van de statuten.

Wetenschappelijke Raad voor de Bio-economie: 15 tot 20 wetenschappers afkomstig uit onder meer de landbouwwetenschappen, maritieme wetenschap, biowetenschappen, biotechnologie, chemie en materiaalkunde, sociale wetenschappen en transitiekunde. De Wetenschappelijke raad draagt bij aan het reduceren onzekerheden, attendeert op nieuwe ontwikkelingen, begeleidt de transitie met kennis en reikt ook dilemma’s aan.

Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken voor de Bio-economie: 15 tot 20 leden afkomstig uit of bekend met de praktijk van duurzaamheid en certificering: bedrijven (energie, chemie, brandstoffen, chemie, landbouw, visserij), NGO’s en wetenschappers. De Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken draagt bij aan duidelijkheid over duurzaamheid (wat is duurzaam en wat niet of minder), schetst een lange-termijn perspectief en denkt na over praktische en geloofwaardige invoering.

Klankbordgroepen: adhoc groepen die een advies/standpunt of een activiteit voorbereiden. Klankbordgroepen zijn toegankelijk voor alle aangeslotenen. De klankbordgroepen zijn zo samengesteld dat ze de relevante geledingen, belangen en sectoren vertegenwoordigen.

Studentenplatform: een platform dat studenten gelegenheid geeft zich te oriënteren op de bio-economie, mee te praten over de bio-economie en mee te werken aan de bio-economie.

De samenstelling van het bestuur, de raad van advies en de overige onderdelen wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt

Werkwijze

De Federatie Bio-economie Nederland wil op de juiste momenten standpunten innemen en de overheid adviseren over actuele onderwerpen. Daarbij komen ongetwijfeld dilemma’s op en zullen er tegenstrijdige belangen en inzichten zijn. De Federatie wil besluiten bij consensus en tegelijkertijd slagvaardig zijn. Dat kan botsen en dat zal ook zeker gebeuren. Een goede werkwijze die zoveel mogelijk recht doet aan ieders inbreng is tijdrovend. Maar wat we verliezen aan snelheid winnen we aan eensgezindheid en daarmee aan daadkracht. Wij stellen de volgende werkwijze voor:

Voorbereiding van adviezen aan de overheid en algemene standpunten:

 • Voor elk advies of voor elk standpunt wordt een klankbordgroep ingesteld, tenzij een van de permanente gremia (de Wetenschappelijk Raad of de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken) belast wordt met de voorbereiding.
 • De klankbordgroepen zijn open: wie mee wil doen, doet mee
 • Het bestuur ziet wel toe op evenwichtige samenstelling: alle belangen moeten vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval dan zoekt het bestuur actief naar uitbreiding van de klankbordgroep.
 • De klankbordgroep bereidt het advies voor, en betrekt daarbij zo nodig (buitenlandse) deskundigen en belanghebbenden
 • De klankbordgroep wordt ondersteund door een secretaris die het schrijfwerk doet en zorgt voor een goede communicatie per email. Hij/zij organiseert ook discussiebijeenkomsten (telco’s of live).
 • De klankbordgroep schrijft een concept-advies/standpunt en beslist unaniem. Indien een of meer leden zich niet kunnen vinden in (delen van) het conceptadvies dan wordt dat vermeld met de redenen.

Besluitvorming

 • Het resultaat van de klankbordgroep (concept-advies/standpunt) wordt voorgelegd aan alle aangeslotenen via de website.
 • Het resultaat van de klankbordgroep, inclusief de reacties via website, wordt besproken in bestuur.
 • De klankbordgroep past zo nodig advies aan.
 • Het bestuur besluit het concept goed te keuren en publiceert het standpunt of verstuurt het advies– tenzij het bestuur vanwege een zwaarwegend bezwaar de klankbordgroep vraagt een of meer punten te heroverwegen. Het bestuur besluit bij consensus, waar dat niet mogelijk is, is een meerderheid van drievierde voldoende.

Voorwaarden

 • Dit model werkt alleen als alle aangeslotenen bereid zijn te geven en te nemen, bereid zijn naar elkaar te luisteren en open staan voor compromissen die de bio-economie als geheel vooruit brengen.
 • De FBN wil belangenverstrengeling voorkomen. Daarom hanteert de FBD de regel dat bestuursleden die via een of meerdere andere functies een direct belang vertegenwoordigen dat raakt aan een advies of een standpunt over een specifiek onderwerp, niet deelnemen aan de besluitvorming. Dat wordt ook vermeld in het advies.
 • De Federatie werkt waar zinvol en mogelijk samen met andere organisaties op het terrein van de bio-economie
 • De werkwijze wordt binnen een jaar geëvalueerd en vervolgens vastgelegd binnen het ‘huishoudelijk reglement’. De eerste ervaringen worden meegenomen.

Overig

 • De FBN wil belangenverstrengeling voorkomen. Daarom hanteert de FBD de regel dat bestuursleden die via een of meerdere andere functies een direct belang vertegenwoordigen dat raakt aan een advies of een standpunt over een specifiek onderwerp niet deelnemen aan de besluitvorming. Dat wordt ook vermeld in het advies.
 • De Wetenschappelijke Raad en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken kiezen hun eigen voorzitter. Ze hebben beide een secretaris die het nodige schrijfwerk verricht en assisteert bij het organiseren van bijeenkomsten of vergaderingen
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken
 • Het bestuur bewaakt de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende klankbordgroepen en de Wetenschappelijke Raad en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken. Het bestuur kan hiertoe een directeur aanwijzen die praktische werkzaamheden verricht en meehelpt de Federatie op te bouwen.