Federatie start met micro-economische verkenning

26 augustus 2021

De Federatie Bio-economie wil meer inzicht in de succes- en faalfactoren van ondernemers in de bio-economie. Daarom starten wij met een micro-economische verkenning: we gaan zo’n 80 ondernemers vragen naar hun ervaringen. De uitkomsten van de verkenning kunnen leiden tot aanbevelingen aan de nieuwe regering. Ton Voncken is bereid gevonden het grootste deel van het werk op zich te nemen. Het bestuur van de Federatie is nauw betrokken. Het ministerie van LNV steunt de verkenning en is medefinancier. 

De succes- en faalfactoren zullen door ondernemers verschillend ervaren worden. Om een goede analyse te maken betrekken we zowel startende bedrijven als gevestigde ondernemers, en zowel grote als kleine bedrijven. En het maakt uit of je je als ondernemer vooral concentreert op primaire productie, op inzameling en eerste verwerking dan wel op het op de markt brengen van een bio-based eindproduct. We onderscheiden daarnaast meerdere ketens: Biobased bouwmaterialen, Biobased Chemie, Groene eiwitten voor feed en food, en Hoogwaardige biobased energie toepassingen (groen gas/biobrandstoffen) en Bodemvoeding. 

In de gesprekken met ondernemers staan hun eigen ervaringen centraal. Uit eerdere gesprekken hebben we al opgetekend dat meerdere factoren van belang kunnen zijn zoals: 

* beschikbaarheid van de biogrondstof, de prijs en de mogelijkheid tot langjarig contracteren

* de beschikbaarheid van verwerkingslocaties en technologie 

* de beschikbaarheid van financiering, kennis, technologie en mensen

* de marktkansen voor biobased producten (waardering, prijsstelling ten opzichte van fossiel variant, maatschappelijke acceptatie) 

* de regelgeving rondom onder andere afval en mest 

* de waardering voor CO2-arme producten en de beprijzing van CO2-in de hele keten.

* de totstandkoming van samenwerking in ketens: van agroproductie en verwerking tot fabricage van eindproduct.

De micro-economische verkenning geeft ons inzicht in het gewicht van deze of andere factoren voor ondernemers in verschillende takken van de bio-economie. Wij zullen ondernemers benaderen om mee te doen aan dit onderzoek, maar we roepen ondernemers ook op om zich te melden bij Ton Voncken via ton@biotransitie.nl.

Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de micro-economische verkenning. We hopen en verwachten daarbij dat de verkenning bijdraagt aan een goed investeringsklimaat in Nederland voor de transitie van een fossiele maakindustrie naar een bio-economie.