De bio-economie heeft een enorme potentie. Planten, gewassen en reststromen uit de land- en bosbouw zijn groene grondstoffen. De transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een bio-economie waarin planten de grondstoffen zijn voor een groot aantal producten kan de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 25% reduceren. Dit levert ook werkgelegenheid en economische groei op.

Er gebeurt veel op het gebied van de bio-economie: bedrijven investeren, er zijn onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Maar de bio-economie heeft nog te weinig ‘vleugels’. Een bundeling van krachten is urgent en noodzakelijk. Veel bedrijven willen investeren in groene grondstoffen, in betere productie en betere benutting van gewassen en in verwerking van reststromen. Maar er is nog veel onduidelijk en het ontbreekt vaak aan marktperspectieven.

De Federatie Bio-economie Nederland wil bijdragen aan de transitie van fossiel naar bio. Daarvoor is een beter investeringsklimaat nodig. Met duidelijke kaders voor duurzaamheid. Met een ambitieus overheidsbeleid dat de bio-economie vooruit helpt. En met bedrijven die willen investeren in betere samenwerking binnen de hele ‘biomassaketen’: van de land- en bosbouw tot de verwerkers, de producenten, de consumenten en de afvalverwerkers. Daarbij zijn ondernemers nodig maar ook nieuwe kennis of technologie. En er is tegenspraak nodig. Want er is geen uitgestippeld pad naar een groene economie. Tijdens de transitie zullen er nieuwe vragen ontstaan, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van groene grondstoffen, over de gevolgen voor ecosystemen of over de voedselzekerheid van de groeiende wereldbevolking. En die vragen verdienen een weloverwogen antwoord.

Met zijn allen …….
De Federatie stelt zich ten doen om de transitie naar een duurzame bio-economie te begeleiden en te versnellen. Dat doen we door wetenschappelijke kennis te benutten, maar ook de ervaringen van bedrijven en bijvoorbeeld NGO’s. Kennis en ervaring willen we omzetten in bruikbare, praktische handvatten voor beleid. We willen investeren in netwerken, in samenwerking binnen ketens en in een constructieve dialoog.

De Federatie Bio-economie Nederland nodigt bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, zelfstandigen en studenten uit om zich aan te sluiten. Hetzelfde geldt voor bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden op het terrein van biobased of de bio-economie.

De FBN is er voor iedereen die betrokken is bij de bio-economie. Samen komen we verder!