Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ter attentie van de informateur, mw. drs. E.I. Schippers

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Haarlem/Den Haag, 20 april 2017

 

Geachte mevrouw Schippers,

De Nederlandse economie heeft een groot innovatief vermogen. Nederlandse ondernemers zijn gemotiveerd om nieuwe wegen in te slaan. Dat is ook nodig – we staan voor de enorme opgave om de stap te maken naar een circulaire en low- carbon economie. Dat vraagt grote investeringen en ontwikkeling van nieuwe technologie. De Federatie Bio-economie Nederland i.o.[1] ziet een grote potentie in de bio-economie, een economie waarin grondstoffen overwegend bestaan uit duurzaam geproduceerde biomassa en reststromen uit de land- en bosbouw, de maritieme sector en de voedingssector. Nederland heeft de kennis, de infrastructuur en de juist mix van bedrijvigheid in de sectoren agro, chemie, materialen, logistiek, energie, visserij en voeding om koploper te zijn. De bio-economie kan economische groei en duizenden nieuwe banen creëren, maar ook een enorme bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Deze transitie vraagt een actieve overheid. Het investeringsklimaat voor de bio-economie is nu niet goed genoeg. Wij bevelen aan om de komende kabinetsperiode stevig in te zetten op de ontwikkeling van een duurzame bio-economie, ook in EU-verband. Daarbij gaat het om:

 • Het vaststellen van een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa. Zonder stevige eisen rondom duurzaamheid kan de bio-economie zich niet ontwikkelen, blijft het maatschappelijk draagvlak onzeker en tasten ondernemers in het duister. Bescherming van biodiversiteit is daarbij cruciaal, evenals ‘sociale duurzaamheid’.
 • Een breed innovatieprogramma dat de ontwikkeling van de bio-economie stimuleert, zowel fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek als demonstratieprojecten. Thema’s kunnen o.a. zijn: algen, zeewier, bio-raffinage en bio-plastics.
 • De overheid kan bijdragen aan de ontwikkeling van markten voor biobased producten:
  • Uitbreiding van SDE+ zodat het een innovatiegericht instrument is, niet alleen voor energie maar ook voor biomaterialen en biobased producten.
  • bio-preferred aanbestedingsbeleid; de overheid als launching customer.
  • Convenanten met sectoren/leveranciers over een toenemend aandeel ‘bio’ voor grote productstromen (bijvoorbeeld verpakkingen, bouwmaterialen)
  • ondersteuning van een label voor biobased producten
 • Wegnemen van belemmeringen. Ondernemers vinden in bestaande regelgeving helaas nog steeds belemmeringen voor transitie naar de bio-economie, bijvoorbeeld in de afvalwetgeving en de mededingingsregels.
 • Bevorderen van samenwerking. Circulair werken vraagt nieuwe vormen van samenwerking over de grenzen van sectoren heen, binnen en tussen provincies, met bedrijven in buurlanden, tussen bedrijven en kennisinstellingen. De rijksoverheid kan bijdragen door kaders te creëren en best practices te etaleren.
 • Benutting van de innovatieve kracht en het organisatievermogen van de land-, tuin- en bosbouwsector. Voorwaartse integratie in de productieketen (het produceren van halffabricaten) is nodig om een betere aansluiting te maken met de chemie in Nederland. Aanpassing van het Europese landbouwbeleid is nodig.

De Federatie Bio-economie Nederland i.o. wil zelf een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de bio-economie. Dat doet ze door krachten te bundelen in het veld en door kennis, kunde en elan bijeen te brengen. Wij werken vanuit de overtuiging dat respect voor de schepping, voor de planeet, voor de natuur de belangrijkste leidraad moet zijn voor de economie. We kunnen ons niet langer veroorloven om met de rug naar de natuur te produceren en te consumeren. Wij hopen dat u onze overtuiging deelt en dat u onze suggesties meeneemt in het regeerakkoord.

Wij wensen u veel succes en wijsheid,

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Federatie Bio-economie Nederland i.o.,

Dorette Corbey en Roel Bol (initiatiefnemers oprichting Federatie Bio-economie Nederland)

 

Comité van aanbeveling (o.a.):

Gunter Pauli, Wereldverbeteraar
Rein Willems, Oud lid Eerste Kamer, CDA; Platform biodiversiteit;
Jan Vos, Oud lid Tweede Kamer, PvdA,
Frits de Groot, VNO/NCW Energie, Milieu en Duurzaamheid,
Laurens Jan Brinkhorst, o.a. Oud minister landbouw,
Harry Bitter, Hoogleraar Wageningen,
Marieke van der Werf, Oud lid Tweede kamer, CDA
Agnes van Ardenne, Oud minister Ontwikkelingssamenwerking, productschap Tuinbouw
Marco Mensink, Directeur-Generaal Cefic

En verder: Be-Basic, MVO, VNCI

[1] De Federatie Bio-economie Nederland is in oprichting en is naar verwachting in juni operationeel.