Cultuuromslag nodig rondom afvalwetgeving!

5 oktober 2017

De afvalwetgeving is nog steeds een belemmering voor de ontwikkeling van de bio-economie. Er zijn onnodige kosten voor ondernemers, er is teveel juridische onzekerheid. Dat ontmoedigt innovatie gericht op beter benutting van reststromen. Er is een cultuuromslag in Nederland nodig. Een goede samenwerking tussen de houders van de (afval)stoffen en het bevoegde gezag (vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instanties) is gewenst. Daarnaast zijn wijzigingen in beleid nodig. De Commissie Corbey heeft hierover bijna 2 jaar geleden een advies opgesteld.

Nederland restrictiever dan andere landen

De Europese kaderrichtlijn afvalstoffen ligt ten grondslag aan de Nederlandse wetgeving en praktijk. Het Nederlandse beleid is echter restrictiever dan in de andere Europese landen. Ook zonder een grondige herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen kan Nederland zelf een aantal maatregelen nemen. Uitgangspunt is dat het begrip ‘afval’ verouderd is. Het is zinvoller om een onderscheid te maken tussen risicovolle stoffen en stoffen zonder risico’s.

Ingewikkeld

Het Advies Afval is ingewikkeld omdat het de hele ingewikkelde juridische context behandelt. Niet alleen de kaderrichtlijn afval en de Nederlandse implementatie daarvan, maar ook de aanpalende wetgeving rondom diervoeders, voedselveiligheid en REACH. Maar de aanbevelingen zijn nuttig en klaar voor gebruik.

(her) lees hier het advies