Inventarisatie van biomassa-reststromen in Noord-Europa

24 februari 2020

Recent onderzoek naar de beschikbaarheid van vaste biomassa door Biomass Research laat zien hoeveel houtachtige reststromen voor energiedoeleinden beschikbaar zijn in landen als Zweden, Finland, de Baltische staten, Duitsland en Nederland. De studie inventariseerde afvalstromen afkomstig van activiteiten als bosbeheer, hout- en papierproductie, landbouw, huishoudens en onderhoud van stedelijke groen.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse tak van Friends of the Earth (www.milieudefensie.nl) naar aanleiding van zorgen over het bio-energiebeleid in Nederland en Europa.

Bossen en de hout- en papierindustrie in Noord-Europa (Zweden, Finland en de Baltische staten) genereren jaarlijks meer dan 47 miljoen ton houtresten (uitgedrukt als – equivalent van –  droog hout). De helft hiervan wordt geproduceerd in Zweden. Aanzienlijke hoeveelheden aanvullende biomassa kunnen worden gewonnen uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld akkerbouwgewassen (4.5 miljoen ton droge materialen), huishoudens en steden.

 

Duitse bos- en houtstromen – jaarlijks goed voor 14 miljoen ton droog hout – dekken niet de nationale vraag naar biomassa, maar ze kunnen worden aangevuld met materialen afkomstig van akkerbouwgewassen, tuinen en de voedingsindustrie. Ook in Nederland, dat relatief weinig bos heeft, zijn grote aanvullende reststromen beschikbaar.

De vraag naar vaste biomassa in Nederland kan niet worden gedekt door de bos- en houtindustrie in ons land. Aanvullende biomassa kan worden geïmporteerd of betrokken van andere bronnen: akkerbouw, tuinafval, parken en landschapselementen. In veel andere landen is de beschikbaarheid van dergelijke residuen beperkt.

Zweden is momenteel het enige land dat voldoende resten genereert uit bossen, hout- en papierindustrie om aan de verwachte binnenlandse vraag aan biomassa te voldoen. In de meeste landen kan de houtwinning echter duurzaam worden verhoogd, aangezien het oogstvolume kleiner is dan de jaarlijkse houtgroei. Een gevolg hiervan is dat de hoeveelheid hout in Noord-Europese bossen nog steeds toeneemt: sinds het jaar 2000 hebben bossen bijna 500 miljoen ton extra koolstof opgeslagen.

Bos- en houtstatistieken

De inventarisatie maakt gebruik van nationale en internationale bos- en houtstatistieken zoals deze worden gepubliceerd door de VN (FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie) en de EU (EUROSTAT). Deze gegevens zijn gekoppeld aan nationale en internationale inventarisatiestudies (www.s2biom.eu).

Aanwezigheid van betrouwbare gegevens over vraag en aanbod van biomassa is een cruciale factor in het debat over de rol die bio-energie kan spelen bij het leveren van duurzame hernieuwbare energie om fossiele brandstoffen te vervangen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het rapport van Biomass Research is hier te downloaden.