Kabinet moet de regie pakken op het biogrondstoffenbeleid

27 augustus 2020

De Federatie Bio-economie heeft in samenwerking met 8 organisaties die actief zijn in de bio-economie het kabinet gevraagd de regie te nemen en nu snel in actie te komen. Aanleiding voor de gezamenlijke brief is het SER-advies ‘Biomassa in Balans’ Er zijn de laatste tijd veel rapporten, studies, routekaarten en adviezen uitgebracht: het kabinet kan nu hoofdlijnen uitzetten.

Biogrondstoffen (ook wel aangeduid als ‘biomassa’) voor de transport- en energiesector of de chemie moeten duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat ze niet mogen leiden tot achteruitgang van biodiversiteit, natuur, bodemkwaliteit of beschikbaarheid van voedsel. De coalitie van organisaties vraagt het kabinet ten eerste om de stappen te nemen om duurzaamheid te verankeren in al het beleid en ook toe te passen op productie van voedsel en veevoer. Duurzame productie moet de normale werkwijze zijn en niet alleen iets extra’s voor productie van biogrondstoffen voor transport en opwekking van elektriciteit of warmte. 

Ten tweede vraagt de coalitie het kabinet te komen met concrete maatregelen die bijdragen aan het ontwikkelen van markten voor (half) producten die gemaakt worden op basis van biogrondstoffen. We moeten af van het gebruik van fossiele grondstoffen, maar dat gaat moeizaam onder andere omdat de prijzen van biogrondstoffen vaak hoger zijn dan van fossiel. Daardoor hebben innovatieve bedrijven die bijvoorbeeld kunststoffen maken op basis van biogrondstoffen een concurrentienadeel. Er is ook nog veel technologie-ontwikkeling nodig om de kennis die er is toe te passen. Ook daarbij kan de overheid helpen.

Ten slotte vraagt de coalitie langjarige zekerheid. Als er geen duidelijkheid is over de toekomst van de bio-economie en stimulerend beleid, komen investeringen niet van de grond. In Nederland is veel kennis en kunde aanwezig. Als we die willen benutten moet er ook zekerheid zijn voor investeerders. 

De coalitie bestaat uit: Federatie Bio-economie Nederland, Platform Duurzame Biobrandstoffen, Bio Treat Center, Circular Biobased Delta, Agrodome,  Biogas Branche Organisatie, Platform Bio-economie, Rotterdam Biomass Commodity Network, TKI BBE.  

Link:

lees hier de brief aan Staatssecretaris van Veldhoven, ministers Wiebes en Schouten