Persbericht 27 juni

27 juni 2017

Persbericht 27 juni

Federatie Bio-economie Nederland: aanjager voor een duurzame bio-economie

 

De Federatie Bio-economie Nederland is opgericht. Doel is het investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie te verbeteren. Aanleiding voor oprichting van de Federatie is dat de bio-economie nog te langzaam vordert in ons land. Ook een overtuigend overheidsbeleid blijft uit, ondanks fraaie intenties.  De Federatie wil daarom partijen in alle relevante sectoren verbinden, van land- en bosbouw tot voedsel, chemie en energie. Zowel bedrijven, kennisinstellingen als NGO’s zijn welkom. De Federatie Bio-economie Nederland wil een schakel zijn tussen de sectoren en de overheid adviseren over concrete en noodzakelijke stappen.

 

De bio-economie is een economie waarin fossiele grondstoffen zijn vervangen door biomassa afkomstig uit de land- en bosbouw. Vaak gaat het daarbij om reststromen, bijvoorbeeld om stro, snijdsels of bermgras. Afval uit de voedsel- en veevoederindustrie, de visserijsector of bijvoorbeeld huishoudens kan een grondstof zijn voor materialen of energie. Suikerbieten kunnen grondstof zijn voor bio-plastics, bijvoorbeeld voor frisdrankflessen. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de bio-economie aanzienlijk kan bijdragen aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Een kwart van de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs kan gerealiseerd worden met biomassa. Daarnaast is de bio-economie – zeker voor Nederland met sterke sectoren als agro, voeding, logistiek en chemie – een bron van nieuwe economische groei en werkgelegenheid.

 

Het moet duurzaam

Om de bio-economie tot een succes te maken is een sterke inzet op duurzaamheid van belang. In de landbouw, bossen, zeeën en oceanen kan biomassa duurzaam geproduceerd worden. Er moet aandacht zijn voor behoud van ecosystemen en landschappen en waar nodig ook voor herstel. Zonder die aandacht kan de toenemende vraag naar biomassa tot roofbouw en tot ecologische en sociale achteruitgang leiden. De Federatie Bio-economie Nederland pleit voor een bio-economie die een betere omgang met de natuur en die juist sociale vooruitgang in alle producerende landen brengt.

 

Wat doet de Federatie?

Bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen of ander organisaties, ZZP-ers of bijvoorbeeld onderzoekers kunnen zich aansluiten bij de Federatie Bio-economie. De Federatie wil in samenspraak met de aangeslotenen adviezen aan de overheid uitbrengen. De Federatie Bio-economie benoemt ook een Wetenschappelijk Raad voor de Bio-economie, een Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken Bio-economie, een Studentenplatform en diverse klankbordgroepen. Zo kan de kennis die nodig is voor de transitie naar de bio-economie optimaal verzameld en benut worden. Op de website (www. bio-economie.nl)  kunnen bedrijven zich presenteren, hun kennis aanbieden maar ook hun vraag en aanbod naar bijvoorbeeld afvalstromen uitzetten. De financiering van de Federatie Bio-economie Nederland vindt plaats op basis van crowdfunding. Het voorlopige werkplan is eveneens te vinden op www.bioeconomie.nl.

 

Over de initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben jarenlange ervaring in de bio-economie. Roel Bol was directeur bij het ministerie van Economische  Zaken voor de  Biobased Economy. Dorette Corbey was voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa en lid van het Europese Bio-Economy Panel. Hans Langeveld was wetenschapper bij de WUR en als zelfstandig onderzoeker en auteur op het terrein van de bio-economie.

 

——————————————————————————————————–

 

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u bellen met Dorette  Corbey op tel.nr. 06- 24392106 of kijkt u op de website: www.bio-economie.nl voor meer informatie over onze visie en werkwijze.