Platform Bio-Energie: “wij willen er gewoon bij zijn!”

26 september 2017

 

Het Platform Bio-Energie (PBE) heeft bijna 30 deelnemers afkomstig uit de hele biomassaketen. Aanbieders van biomassa uit de agrosector en bosbouw, maar ook afvalbedrijven en (voor)bewerkers. Producenten van bio-energie zoals energiebedrijven. En dan nog de keten erom heen: installatiebedrijven, projectontwikkelaars, kennisinstellingen, financiële instellingen en de afnemers. Het platform is een onafhankelijk aanspreekpunt voor de overheid en het bedrijfsleven en streeft naar maximale toepassing van biomassa in de energievoorziening. Voorop staat dat deze gewassen afkomstig zijn van reststromen of verantwoord zijn geteeld en niet concurreren met de voedselvoorziening; duurzaamheid is nodig, aldus de website platformbio-energie.nl.

Onder de deelnemers is een aantal grote bedrijven, maar ook veel kleine. Fokke Goudswaard, voorzitter van het PBE: “Bio-energieproducenten zijn vaak hele gewone ondernemers; ze kunnen hout verstoken en dat is toevallig in de buurt en beschikbaar. Maar als het er niet, is stappen ze over op gas. Er is wel een grote betrokkenheid bij biomassa en iedereen wil graag af van fossiel. Ik heb ze allemaal onlangs nog gesproken ter voorbereiding van ons nieuwste rapport over de inzet van houtige biomassa”. (zie link hieronder voor het rapport)

 

Vóór biobased producten

Waarom sluit het platform Bio-Energie zich aan bij de Federatie? Goudswaard: “Wij willen er gewoon bij zijn. We hebben het gevoel dat het bij de Federatie gaat gebeuren. Je hoort wel eens dat bio-energie en biochemie tegenover elkaar staan, elkaars concurrenten zijn of zelfs elkaars vijanden. Ik geloof daar niets van en ik zie er ook niets van. Het platform is een warm voorstander van biobased producten en materialen. We zien wel een verschil: de bio-energie sector is wat verder dan de biomaterialen. Wij zijn geholpen daar de SDE+ regelingen en eerdere overheidssubsidies. Die subsidiepotten kunnen we niet zomaar delen, de SDE + wordt gefinancierd uit bijdragen van consumenten. Maar biobased producten en materialen verdienen ook de steun van de overheid”.

Stepping stone

“Zo’n concept als de stepping stone theorie heeft geen rol gespeeld in onze aanmelding”, zegt Goudswaard. “Maar we hebben wél bij verschillende gelegenheden erop gewezen dat groei van bio-energie de kans vergroot dat de grondstof een commodity wordt (kwaliteitsstandaard, prijsnotering, onderzoek, etc.). Dat is natuurlijk ook erg handig wanneer dezelfde biomassa ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Zo is het indertijd ook ongeveer gegaan met aardolie die aanvankelijk ook alleen brandstof was. Het is goed als de Federatie zulke gemeenschappelijke belangen benadrukt en uitwerkt”.

Goede adviezen

“Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk te pleiten voor het belang van inzet van duurzame biomassa. Want het staat vast dat dat om meerdere redenen goed is. We zijn zelf niet in staat om in Den Haag allemaal contacten te onderhouden, daarvoor zijn we gewoon te klein. Dus alleen al daarom sluiten we ons aan en zijn we bereid bij te dragen. Daar komt zeker nog bij dat we vertrouwen hebben in de personen die de Federatie hebben opgericht. Met de Commissie Corbey hebben we goed ervaringen en de adviezen die deze commissie maakte waren van goede kwaliteit: goede invalshoeken, goed geïnformeerd, praktische en werkbare standpunten. Dus, ja, we hebben nu ook weer hoge verwachtingen. En de lijst met bedrijven en samenwerkingsverbanden die jullie bij elkaar hebben gebracht, is indrukwekkend. Ook dat wekt verwachtingen!”