Reactie op het regeerakkoord: “Goede aanzetten om Nederland duurzaam te maken”

13 oktober 2017

“We trekken samen op als het er op aankomt en gaan niet tegenover elkaar staan”, schrijven de vier coalitiepartijen in hun regeerakkoord. Wat het klimaat betreft komt het er nu op aan. Het regeerakkoord toont ambitie: Nederland wil meer doen dan ‘Parijs’. Dat kan niet zonder de bio-economie. Uit alle scenario’s blijkt dat de inzet van duurzame biomassa noodzakelijk is voor de transitie naar een CO2-arme economie. Minder fossiel, meer bio dus. Ook elders in het akkoord staan goede aanknopingspunten voor een versnelde ontwikkeling van de bio-economie. De Federatie Bio-economie Nederland wil hieraan bijdragen. Een paar punten lichten we eruit:

 

  • De ambitie: Nederland bereidt zich voor op reductie 49% in 2030 en pleit in Europees verband voor 55%. Dat is aanzienlijk beter dan 40% reductie die de EU heeft aangeboden in het kader van ‘Parijs’. De Federatie Bio-economie is bereid om mee te denken over de rol van biomassa bij deze reductie. De meeste scenario’s gaan er van uit dat ongeveer een kwart van de reductie gerealiseerd kan worden door de inzet van duurzame biomassa.
  • Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord: een goede gelegenheid om de doelstelling voor 2030 te vertalen in concrete stappen voor sectoren. Een gelegenheid ook om de rol van biomassa in de transitie te benadrukken. Bio-energie is nodig om forse reducties te realiseren, maar biomassa kan zoveel méér. Biomaterialen zijn vaak beter, vergen minder energie bij de productie. Voor de industrie liggen er grote opgaven om procesefficiëntie te verbeteren en meer te recyclen. Biomaterialen kunnen daarbij helpen. Ook voor de land- en bosbouw zijn er forse uitdagingen. Slimmer landgebruik, betere integratie van productieketens, optimale benutting van reststromen – het kan allemaal uitgewerkt worden in het klimaat- en energieakkoord.
  • De SDE+ wordt opengesteld voor andere toepassingen dan hernieuwbare energie, bijvoorbeeld CCS. Een hele belangrijke andere toepassing is de inzet van biomassa in de chemie sector, zodat de chemie de noodzakelijke stappen kan zetten om te vergroenen. Het nieuwe kabinet kan in het kader van het klimaat- en energieakkoord ook verkennen hoe de inzet van biomassa in de energie sector bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van biobased economy.
  • Meer focus in het Topsectorenbeleid en clustering rond drie thema’s. Zowel het energie en duurzaamheid als het thema agro, water en voedsel bieden belangrijke aanknopingspunten voor de bio-economie.
  • Versterking van de kringlooplandbouw. De regering wil samen met de landbouwsector actieplannen opstellen. Dat is dan meteen een kans om andere sectoren daar bij te betrekken.
  • Meer geld voor onderzoek (toegepast en fundamenteel) en betere aansluiting bij de sterke punten van Nederland. Dan kom je al snel bij de bio-economie uit.
  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook hier liggen enorme kansen voor toepassing van biobased bouwmaterialen, bijvoorbeeld isolatieplaten. Ecodesign, aandacht voor recycling van bouwmaterialen – het draagt allemaal bij aan verduurzaming van de bouw en aan efficiënt gebruik van grondstoffen.
  • Inkoopkracht van overheid benutten voor duurzame transities en voor innovatie. Dat is inderdaad hard nodig. Goede voorbeelden van actief overheidsbeleid op het gebied van de bio-economie zijn te vinden in het buitenland, bijvoorbeeld in de VS. Daar is het bio-preferred inkoopprogramma succesvol. Het regeerakkoord vraagt terecht ook aandacht voor de toegankelijkheid van inkoopprogramma’s voor het MKB.

 

De Federatie Bio-economie Nederland pakt de handschoen op. Samen met de aangesloten bedrijven, organisaties, instellingen en onderzoekers is de Federatie in staat om de in het regeerakkoord genoemde ambities te vertalen in effectieve maatregelen. Door samen op te trekken!