Voortgangsbericht Federatie Bio-economie Nederland: nu is het moment om door te pakken!

9 november 2017

Sinds de zomer werken we aan de opbouw van de Federatie Bio-economie Nederland. Tijd om de balans op te maken!

Wat hebben we bereikt?

 • Op de lijst van aangeslotenen (zie website) staan inmiddels 91 namen. Daarvan:
  • 28 bedrijven, veel daarvan zijn uit de chemiesector, maar ook uit de energiewereld en de bouw. Ook de bankensector is vertegenwoordigd.
  • 14 koepelorganisaties – en die vertegenwoordigen nog een veelvoud van bedrijven in de chemiesector, de bouw, de brandstofsector en de bio-energie, de afvalsectoren. Daarnaast zijn er een aantal regionale samenwerkingsverbanden.
  • 1 semi-publieke organisatie (Staatsbosbeheer). Inmiddels zijn er goede contacten met EZK en het nieuwe ministerie van Landbouw
  • 9 kennisinstellingen zowel uit de universitaire wereld als uit het HBO. Ook de wereld van toegepaste kennis is goed vertegenwoordigd.
  • 19 individuele wetenschappers uit Groningen, Wageningen, Maastricht, Utrecht, Nijmegen en Delft
  • 1 NGO, namelijk IUCN (dat een koepelorganisatie is).
  • 19 projectontwikkelaars/consultants.

Bij elkaar hebben we een schat aan ervaringen en kennis uit alle hoeken van de bio-economie, ook al zijn de landbouw en voedselsector nog wat ondervertegenwoordigd.

 • Een goed bezochte website: volgens onze webhoster doen we goed voor een nieuwe website, als je kijkt naar het aantal unieke bezoekers per dag. Op de website zijn 31 berichten verschenen, vaak naar aanleiding van een nieuwe aanmelding, maar ook om activiteiten kenbaar te maken.
 • Ruim 400 volgers op twitter.

 

Wat hebben we gedaan?

 • Brieven geschreven naar de informateurs om de urgentie van een beter investeringsklimaat onder de aandacht te brengen
 • Een eerste analyse gemaakt van het regeerakkoord
 • Een inspirerende en succesvolle startbijeenkomst georganiseerd (zie verslag)
 • Een inventarisatie gemaakt van belemmeringen die bedrijven ondervinden, en een eerste analyse.
 • Overleg gevoerd met EZ (later EZK)
 • Overleg gevoerd met de borgingscommissie van SER-energie-akkoord over de invulling van cascadering van biomassa.
 • Gewerkt aan de opbouw van onze organisatie: bestuursleden aangezocht en de Wetenschappelijke raad en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken grotendeels ingevuld.
 • We hebben studenten uit Maastricht en Wageningen en het HBO gevraagd te werken aan ‘een beeld van de bio-economie 2030/2050’
 • Een voorstel gemaakt voor een verkennend onderzoek naar een mogelijke invoering het biobased label van de VS in Nederland/Europa en naar succesfactoren van biopreferred inkoopprogramma’s voor de overheid.

 

Wat doen we binnenkort?

 • We maken eind november de samenstelling van het bestuur en de Wetenschappelijke Raad bekend. Als het enigszins kan ook de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken. Beide raden willen we overigens ‘open’ inrichten: wie mee wil doen kan meedoen, we zien er alleen op toe dat alle relevante partijen/belangen/inzichten vertegenwoordigd zijn.
 • We gaan aan de slag met enkele prioriteiten. De prioriteiten kiezen we aan de hand van de belemmeringen die we ‘opgehaald’ hebben en daarbij letten we er natuurlijk ook op dat we geen dubbel werk doen. Natuurlijk overleggen we met de aangeslotenen, maar we denken nu aan:
  • Een korte paper voor Klimaatminister Wiebes over het reductiepotentieel van de inzet van biomassa: wat kan er bereikt worden en welke beleid is daarvoor nodig? De Wetenschappelijke Raad kan daar hopelijk een bijdrage aan leveren.
  • Een bijdrage aan een ontwerp voor een goed beleid voor marktontwikkeling. We adviseren de overheid om:
   • Afspraken te maken over een toenemend aandeel bio binnen grote productstromen EN/OF:
   • Een biopreferred inkoopprogramma in te voeren EN/OF:
   • Steun te geven aan de invoering van een aansprekend biobased label of bestaande labels te promoten EN/OF:
   • Meer gelijkwaardige stimulering bio-energie en bio-materialen/chemie
  • Een begin maken met de advisering over een helder en werkbaar duurzaamheidskader voor biomassa dat voor alle toepassingen geldt.
  • Input leveren voor de nieuwe Europese strategie voor de bio-economie
 • We ronden het overleg met de borgingscommissie van SER-energie-akkoord over de invulling van cascadering van biomassa af en kijken of we enkele onderdelen van onze prioriteitenlijst in samenwerking met de SER kunnen doen.

NB: we hebben nog geen financiering gevonden. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met prioriteiten is enige financiering noodzakelijk. Ons bankrekeningnummer staat op de website, onder de knop ‘Contact’ en de kop ‘Algemeen’. Tot nu heeft crowd funding slechts 350 euro opgeleverd (naast de eigen inleg van Dorette en Roel). Onze inzet is tot nu toe onbetaald. Op deze basis kunnen we echter geen werk gaan maken van de prioriteiten. Alle bijdragen zijn dus welkom